ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564
2. โครงการวิจัยกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
3. จัดทำเอกสารข้อเสนอสมัครเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก (Application Dossier) และจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (self-evaluation) ในส่วนของ ‘ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ – Geology and Landscape’ ของอุทยานธรณีสตูล
4. การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานธรณีสตูลด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) ต่อยูเนสโก
5. กิจกรรมจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
6. กิจกรรมจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564
7. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
8. โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่
9. โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่
10. กิจกรรม ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่
11. โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่
12. โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่
13. การอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
14. โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม